םע ירופיס

:הפיח תטיסרבינואב יממעה רופיסה ןויכרא ךותמ

הלואגה ברח

םג .םיעלסה םינייועו םירק וטבנ ביבסמ .ןאכ תויוצמ ויה תוחורה קר יכ םירמוא
.תואבו ןאכ תוכלוה ויה תוחורה קרו ,םיקוחר ויה םימשה

וצפק ןכותמ .ועיגה תויאשמ הברה .תויאשמ ןואשב הממדה הערפוה םימיה דחאב
.תוקיתשהו םישנאה קר ורתונ .וכלהו תויאשמה ונפנ רחאו ,םהילטלטמ וקרפש םישנא
עירפהל וזעה אל ומכ ,רבד ורמא אלו ,םלאב םהיתוביבס םישנאה וטיבה .הממד התייה
םג וארייתנ ומכ ,וקרש אל ,ופצפצ אל .םהינפ ופטל ,הנדעב ובשנ תוחורה ,הממדה תא
.םלומל וקהב םיפירצה .וניתב םש הנה :רמאו ימ ץמוא רזא .הקיתשה תא רפהל
.תונותמ וכלה .םיפירצה רבע לא וכלהו םהילטלטמ ופינה ,דחא שיאכ םישנאה ופפוכתה
ןחב הליחת באה סנכנ .םיחותפו םיפירצה ויה םיבר ,םיפירצל וסנכנ ,םהיניב ורבד אל
םאה הפפוכתה .וסנכיה :רמאו אצי .ול וניתמהש םיברה וידליו ותשא לא אציו "ןועמ"ה
יפל תונבהו םינבה םג ומינפ לא ואב רחא .ףירצה ךות לא ומע הקחדנו רורצה המירה
.םינטקה רחאו לודגה הליחת .רדסה

אצי באה .ספסוחמה ןוטבה תפציר לע הרזפנו הליבחה הדרפנו לבחה תא םאה הריתה
ואבוהשמ .תויאשמה ןמ וקרפנש םוקמב ץוחב תוכלשומ ויהש תוטימה איבהל ונב ומעו
אל .ןושיל םהילע ולע םידליהו ,תוכימשה ושרפנ ,םינורזמה םהילע וחנוה תוטימה
הקילדה ,םוקמוקה ךות לא לכימבש םימה ןמ םאה הקצי רקובב .ועדי ?לכאנ המ :לאש
.הבשו םחלה תנמ לבקל הכלה .שאה לע םימה התפשו היליתפה

,הפצרה לע השורפ התיהש תלצחמה לע וחנוה התהו םחלהו ,"החורא"ה הנכוהשמ
באה הב טיבה .העמד םאה .עבושל םמחל ולכאו ותש הממדבו לגעמב םידליה ולגעתנ
התבישיו וז איה לארשי ץרא .םיכוב םניא םידרוכ :העדיו התעמד הבגינ .הניבהו ,םעזב
.םירוסייב תינקנ

םלוכ ,םירחאה תא שוגפל ידכ הינכרצה הדמע םש םוקמ - הרבעמה זכרמ לא באה אצי
םידגב ושבל .תוחורו םימש הברה ,םימש :םהיתוביבס לא וטיבהו םיממוד ודמע .םש ויה
בושו ךולה דצ לא דצמ םינבאה וריבעה .םירבנע ןהינבאש תוזורחמ םהידיבו םיידרוכ
שיא ונפנ .ךלנ :ורמא .םינאתו םיבורח לוממ רהה לע יתיאר :ימ רמא עתפל ,בושו ךולה
תונותמ וכלה הליחת .םירהה לא ןאכמ ואצי ."זכרמ"ל ובשו םיקש ולטנ ותיבל שיאו
.ורבד אל .וצר רחא .רהמ ולע .ודרפתנו םכלהמ וציאה תועבגה ילושל ועיגהשמ .שוגבו
תקסופ הניאש וזה חורה .חורהו לוק ועימשה םהילגרל תחתמ ורדרדיהש םינבאה קר
חורה הקספ אל םש םג .ןאתסידרוכ תא םהל הריכזה איה .חורה תא ובהא .רישלמ
.התוא ובהאו םהיתב תוניב םגו םינתסובלו םימרכל תוניב תכלוה התיה .םהינפ ףוטללמ
םהילע הכליה וזו חורל םהינפ וריקפה .םיעזוימו םיפשנתמ ודמע םיצעה לא ועיגהשמ
חונל ודמע רחאו םינפה תא םהב ובגנו םהיתוצלוח לש םיבחרה םיילושה וטשפ .תונותמ
.העמק

םישנה ואיצוה םיפירצל ועיגהשמ .ובשו םהיקש ואלמ .םיבורח הברהו םינאת ופטק
,העבשל ולכאו די םידליה וטשפ .תכרובמה ץראה תבונתמ םואלמו םישגמו תוחלצ
ךות לא תונולחה ךרד האבו טהולה חפה תא הננצ חורה .םבכשמ לע ולעו הת ותש רחא
תא החתפ .הניצה ןמ םרמשל םידליה ינזא ךונת דע תוכימשה תא םאה הכשמ .ףירצה
הרש חורה תא העמש .םיבכוכה יפועצ םימשה לא הטיבהו ןתפמה לע הבשי ,ףירצה תלד
באה עמש .שבתשנו הלוק ץצורתנ ,תועמד לש קודב היניע וסכתנ .המע הרשו תידרוכב
םידרוכ יקתש השיא יקתש רמאו םינפ ףיעזה ובשומ םוקממ הילא ברק ,ישירחה הייכב
.ודיערהש היפתכ לע חינהו הכימש לטנ .הטימה לע הבישוהו םשמ הכשמ .םיכוב םניא
עמש .חורה תווישנ תאו קוחרמ םינת תולוק עמש .ץוחבש הממדה לא ףירצה ןמ אצי
םימשה לא וינפ םירה .הניצב וצווכתהש ,וכלהו וררקתהש םיפירצה יחפמ תולק תוקירח
ךערזל :הנע וב והשמו .רוזע םהרבא יהולא :רמא וב והשמו םיבכוכה תא תונמל שקבו
ימש תא האר .םמדו וליעמב לברכתה . המדקו המי תצרפו ,תאזה ץראה תא יתתנ
ןייעמה ימ תא ,םינתסובה תאו םימרכה תא רכזו וילעמ םיבכוכה יצבושמ ןאתסידרוכ
.םיכוב םניא םדירוכ .ודעב רצע ךא תוכבל שקב . םיאיגשה םירהה תאו

ותשא לש תומימתה הינפב טביה .וידלי תא קשנ .ףירצה ךות לא סנכנו ויבקע לע בבס
.ןטקה ונב דיל ןושיל הלעו וילענ תא ץלח .הבהאב ובלב הכרבו

םיכירדמ ואבו םימי ורבע ."תומוזי תודובע"ב דבע .ךלהו הדובע שי יכ עמש תרחמל
דוע עדיו םינפג האר םיצע האר .ול לקוהו ויער ראש םע סדרפו םרכ עטונ לחה ,ורזעל
היה אל למשח .םילכמב ואבוהש םימב הקשה םיצעה תא .הלאמ םיבוט םימי ול ונוכנ
.תאזה הבוטה ץראל ץק ןיא תבהאב ןרקו ,הנומאב רהז לכה לבא ,ויה אל םימו

םיכוב םניא םידרוכ
תחא העשב ומלוע הנוק
הפרואב וניבא םהרבא תרעמ
ינרדומה ידרוכה ןוכתמה
ישארה רולקלופה דומעל הרזח