םע ירופיס

:הפיח תטיסרבינואב יממעה רופיסה ןויכרא ךותמ

תחא העשב ומלוע הנוק

.םימשל התלע ותמשנו תמ שיאה .םדא-ינב לע תולודג תורצ איבהש דאמ ער שיא םעפ היה
,םישעמ קר השע שיאה יכ וארשכ .םייחב ולש םישעמה ויה המ וקדב הלעמ לש-ןידה-תיבב
!םוניהגל וטפשמ אצי ,םיעשפ וליפאו
:רמאו עמש עשרה
היהא אל ,יתמשנ תא יל וריזחת םא .הב ךלאש הבוטה ךרדה איה המ יתוא דמיל אל שיא
.עשר דוע
,ךפיהל .ויכרד תא הניש אל שיאה לבא .ותמשנ תא ול וריזחה םיימשה יבשויו ועמשנ וירבד
.םינושארה וייחב רשאמ םיער רתוי דוע ויה ולש םישעמה
:טפשמ ואיצוה בושו ,הלעמ-לש-ןידה-תיבל ותמשנ התלע בושו ,תומל עשרה לש ונמז עיגה בוש
.םוניהג אלא רחא םוקמ ךליבשב ןיאש דע ךכ לכ םיער םישעמה
:חיטבה אוה .םייח תונש המכ דוע עשרה שקיב םעפה םג
!שממ קידצ היהא םעפה
:ול ורמא לבא ,ותמשנ תא ול וריזחה בושו
!ךלש הנורחאה תונמדזהה איה תאז
ןמזה עיגה .בוט השעמ השע תחא םעפ קרו ,עשפו עשפ .קידצ תויהל ךיא עדי אל עשרהו
םהינש .םילודגה םיקידצה דחא םג תמ ומצע םויה ותואב .תישילשה םעפב תמ עשרהו
,דבלב תחא הווצמו םיבר םיעשפ ואצמ עשרה לצא .טפשמה סכ ינפל ואובו םיימשל ולע
העשל עשרה תא חולשל וטילחה .דחא ער השעמ קרו בורל םיבוט םישעמ קידצה לצאו
העש בשי :ךפיהל קידצהו .םוניהגב עובקה ומוקמל םשמ ותוא ריבעהלו ןדע ןגל תחא
…ןדע ןגל רובעי םשמו ,םוניהגב תחא
הנפ ,הכובו רעטצמ אוה המכ עשרה האר רשאכ .םוניהגב העשה לע דאמ רעטצה קידצה
:עידוהו ןידה -תיבל
.ןדעה ןגב יתעש לע רתוול ינא ןכומ ,םוניהגב ותעש תא קידצל וחלסת םא
.ןדע-ןגל וחלשנ ,עשרהו קידצה םהינשו ,ול חלסו עשרה לש בוטה השעמה תא האר םיהולא
."םינש המכב ומלוע תא הנוק שיו ,תחא העשב ומלוע תא הנוק שי" :רמאנ תאז לע

םיכוב םניא םידרוכ
הלואגה ברח
הפרואב וניבא םהרבא תרעמ
ינרדומה ידרוכה ןוכתמה
ישארה רולקלופה דומעל הרזח