םע ירופיס

:הפיח תטיסרבינואב יממעה רופיסה ןויכרא ךותמ

הפרואב וניבא םהרבא תרעמ

ישנא .הרעמ עלסל ,תחתמו ,לודג עלס הילא בורק .הירוסו היכרות לובגב תאצמנ הפרוא ריעה
הכירב םירצויו םייח םיימ םיאצוי הרעמה ךותמ ."וניבא םהרבא תרעמ" :הל םיארוק םוקמה
.םיעבצה לכמ םיגד הבו
הצר וב .לודג רונת וניבא םהרבא ימיב היה וז הרעמב יכ ,רפסל םיעדוי הפרואב םירגה םישנאה
רושא ץרא יבשוי לכ רשא ,םילילאה תא רבש אוה יכ ?ךכ המלו .םהרבא תא ףורשל דורמנ ךלמה
.םיגדל רונתב ויהש םילחגה תא ךפהו םהרבא תא ליצהל ךאלמ חלש אוה-ךורב-שודקה .םהל ודבע
.הזה םויה דע הלא םימב םיגד שי ןכ-לע
לאש .לודג רוא ונתנש םיימשב םיבכוכ השולש האר אוה .הלילב שאה רונתמ אצי וניבא םהרבא
:שאה ןמ ותוא איצוהש ,ךאלמה תא
?םה המ הלא םיבכוכ השולש
:ךאלמה הנע
.קחצי לש ןבה ,בקעיו ,ךנב קחצי ,התא
םיאצויה םימה םיבר יכ ,הרעמל ביבס םילדג םיפי תוריפו תוקרי .ןמזמ רבכ סרהנ שאה רונת
ןבאה ול תארנ ,םייחב לזמ ול שיש םדא הרעמל סנכנ םא .הבוט ןבא היולת התרקתב .הנממ
.ללכ הב שיגרמ שיאה ןיאו ,הרוחש ןבאה תראשנ ,לזמ ול ןיאש ימ סנכנ םא .םיפי םיעבצ האלמ

םיכוב םניא םידרוכ
הלואגה ברח
תחא העשב ומלוע הנוק
ינרדומה ידרוכה ןוכתמה
ישארה רולקלופה דומעל הרזח