םע ירופיסינרדומה ידרוכה ןוכתמה
םהרבא יבש

הסינכבו םילשוריב םילוחה תיבב םדא חכ ףגאבש ידרשמב בשוי ינא הנה
.חוטיב תרבח לש תיוות אשונה קית ודיבו רגובמ םדא בצינ ירדחל
יל שידקהל לוכי התא םא יתמדקה לבא ,השיגפ ךמע יתעבק סנכיהל רשפא
יתרמא ימצעלו ,סומינב יתבשה אנ בש ,יאדוב ןכ ,דואמ ךל הדוא ךנמזמ תצק
ינממ ,ילשו ולש ןמזה לע לבח יכ ,תוקד יתש קוידב הזה חוטיבה ןכוסל שידקא
.והשלכ דבוע לע היצמרופניא םוש לבקי אל אוה

,וילבוק רתסא 'בג ךילא יתוא התנפה ,יול יכז ,ינא יבש ןודא םולש
תפוקב ריכב דיקפתב יתדבע םעפ ינא ,םיירוטלובמאה םיתורישהמ
רנויסנפ ינא ,ולש הירוטסיהה תא הכורא הרצקב ראתמ אוה דועו םילוח
הרושה יהמ הדוקנב עגיש ןיתממ ינאו חוטיב תונכוסב םויכ םידבוע ינבו
.הב אוה המשלש הביסה - הנותחתה

םינש הדבעש ןדרימ תדליימ הנשיש רפסמו לודגה קיתה תא חתופ הנהו
אוה הרובעו הביבח הצורח ,םישימח תבכ השיא ,תודליימה םוחתב תובר
הלש תודועתב ריכה אל תואירבה דרשמ תושעל המ ,הדובע שפחמ
.'וכו תוירבעה תוינדריה תדליימכ אל ירהש תדליימכ

ותוא איבה המו ,יול יכז ןיבל תדליימה ןיב רשקה יל רורב אל ןיידע
.הז קלחב יקלח המו ידרשמל

תודועתו תוצלמהו םייח תודלות לש םלש רפס ינפל גיצמ יכז הנהו
.יל עיצהל דמוע אוהש הרוחסה תוכיא לע םידיעמ וירבדלש תוחכוהו

שיאה לע לואשל רזוח ינא ךדיאמ תוניינעתה דחמ העצהה ידכ ךותו
טפשמה ןינבו םימעטה םע תישרושו הטוהר תירבע גיצמש ינפב בצינה
.םעפ לש תירבעב ירבעה

רבח םג ינאו תיללכ םילוח תפוקב תובר םינש יתדבע ,רנויסנפ ינא
וכזמ הצרא יתילע ,לארשיב ןאתסידרוכ ידוהי לש יצראה ןוגראב
הריקחה הליחתמ ךכו ידרוכ ינא םג "ךופכ וטמ" - ןלהא …… תנשב
?ךיתובא ואב ןיאמו תאב ןיאמ עדויה התא םאה ,םישרושה לש תידדהה

תחפשמל ןב ינא יטרפה ימש הז יבשש ריטפמ ינאו ?התא יבאש הזיא
ל"ז לאומש השנמ תחפשמל ןב וכאזמ אב ל"ז םהרבא יבא ,םהרבא
.והילא תחפשמל תב ,ליבראמ האב םיכורא םייחל לדבית ימאו

תאו יבס תא בטיה ריכמ לומ בשויה שיאה יכזש יל ררבתה תוקד ךותו
לע ללכ יתעדי אלש החפשמ יבורק המכ יל קיבדה רבכ אוהו יבס יחא
.םיבשוחש הממ ןטק רתוי לודגה םלועה םירמואש ומכו םמויק

םהיניב םיאליגה ישרפהש םידרוכ ינש ןיב הריהמ תודידי תמקרנ ךכו
דואמ רהמו תובוט םינשב ינממ םילודג םהש םידלי שי יכזל ,םילודג
רמוחה םע ןאתסידרוכמ ןשיה רמוחה דוחיאל תואחסונ הליעפה הימיכה
.דחא רמוחל (ץראה תרצות) שדחה

ןועשהשכ החישב ךישמהל רשפא יא ירה ,ךשמהב הלועפ ףתשנ יאדווב
שיגפהל הצור ינא .תושעל המ ןיאש המ םע תושעל המ דוע שיו קתקתמ
,בוט ןמיס םהרבא רמ ןאתסידרוכ ידוהי לש יצראה ןוגרא ר"וי םע ךתוא
.אובל חמשאו ילא רשקתת ילש ןופלטה רפסמ הז ןכבו

לבא ,תירקמ וא תימעפ דח השיגפ התייה וז םא תעדל ילבמ ונדרפנ ךכו
תויהל ול םיאתמ היהש יאדווב רדוסמ "יקאי" ידרוכ אוה יכזש ררבתמ
.חקור

סונגיטנא בוחרב יתיבב ברעב יעיבר םויב שגפנ , רשקתה תרחמל רבכ
.בוט ןמיס םהרבא רמ םע השיגפ ךל יתעבק 20.00 העשב

תב יתשיאמ תושר יתשקבש ןבומכ) תכלל יתטלחה - בצייתא אל ךיא
(..…רוג תחפשמל

תיבמ קיודמה לולסמה תא טנרטניאב יתשפיח ינרדומ ידרוכ ומכ
.הדועיה העשב קוידב יתעגהו 20 סונגיטנא 'חרל םילוחה

יאצוי לש תרוסמה יפל המח םינפ תלבק אבה ךורב ןלהסו ןלהא
. תספרמה רדחב חוריאה לבא לודג ןולסה - ןאתסידרוכ

תחמש - ןוגראה ר"וי םהרבא בוט ןמיס רמ בצייתה תוקד רשעכ רובעכו
לא אב רהה" םירמואש ומכ םינקזה תא םידבכמ םיריעצה המכ תוארל
םיברה םיצמאמ לע - ןאתסידרוכ אצוי ןוגרא לא יתעדוותה ךכו "דמחומ
ירפסלו תוליעפ ןגראלו תוברתה תא דעתל םישרושה תא רמשל ולש
.דרפנ רמאמב טרפנ ךכ לעו ,דועו תושדחתהה

םירמואש ומכו ילסע הת השיגה יול היכז 'בגה ,ןכ חוריאה לע המ ונו
?הצור התא המ אלא הצור התא םאה םילאוש אל םידרוכה לצא

היה ילש אבסהש … התה תא יל ריכזהש םיעטו קזח הת "יאש" ןבומכ
. (תיצמתה תא התוש היה םצעב ילש אבסה) תויקש לש הת אל תותשל גהונ
התאשכ תומיעט תויגוע הז המ , תויגועהו שדחמ דלוויהל ומכ הז ירובע
םעט הפב תוסמנ תוכירפו תוכז תורוהט תויהל תוכפוה ןה התב ןתוא לבוט
.ןדעמ

הרשעכ) יתיב ינבל ןיכא ינא תוידרוכ תויגוע ולא יתאצמ ףסו ףוס הנה
(וחילצה אל םידרוכה לש המרל עיגהל תונויסינ
?ןוכתמה תא יל תתל הלוכי תא םאה תורדהנ תויגועה יול 'בג
תוטשפב הרמא תובהלתה ילבו ךויח ילב איהו
.לוממ היינדגמהמ הז ןכ


םיכוב םניא םידרוכ
הלואגה ברח
תחא העשב ומלוע הנוק
הפרואב וניבא םהרבא תרעמ
ישארה רולקלופה דומעל הרזח