קחצי ידמע

הידמעב 1926 ב דלונ
ידמע יאתבשו לחרל

לצומב ורצענ ךא ץראל תולעל וירוה וטילחה הנומש ןבכ ותויהב
ברה דמל םייתנש םתואב .הסינכ רתיהל הנתמהב ,םייתנש ךשמב
.תיללכ הלכשה שכרו יתכלממ רפס תיבב ידמע קחצי
.'ףסוי ןורכז' הנוכשב הבשייתהו ותחפשמ התלע 1937 ב
רחאל .ברה זכרמ תבישיבו ףסוי תרופ תבישיב דמל ידמע ברה
ןושארה ידי לע טחושכו ברכ ךמסוה ,הטיחש תוכלה דומלל םייסש
.לאיזוע ריאמ ברה ןויצל
הפיח דיל קמעה ןיע בשומה לש טחושו ברב שמשל לחה 1947ב
תיעלסו תיררה ךרדב מ"ק 6 קחרמ םענקוי דע וילגר תא תתיכ ןכו
.םש םג תד יתוריש תתל ידכ
םידוהיה תא זכרל ידמע ברה לעפ ןאתסידרוכ ידוהי ולעשכ
דע .ךוניחה תא ןגראל ידכ לטסקה תרבעמל חלשנ אוהו םילשוריב
.'לאירא' רפסה תיב להנמכ ןהיכ 1976 ב תואלמיגל ותאצל
ןויצ תרשבמ תימוקמ הצעומ םעטמ 'דובכ תוחרזא' לביק 1979 ב
.םידליה ךוניח ןעמל ולעפ לע
םיטויפה ינחל ,הדעה תשרומ רומישל תובישח סחיימ ידמע ברה
רומישל יתד ינחור זכרמ 1988 ב דסיי םגו ,הדעה לש תוליפתהו
.תידרוכה הדעהמ םינטייפו םינברל ךשמה רוד תרשכהלו תשרומה
ןקז ,םיישארה םינברה דמעמב ,המלש לכיהב וכמסוה 1995 ב
ןינמ ,טרמלוא דוהא םילשורי תיריע שארו ירודכ ברה םילבוקמה
ךות ולעפב ךישממ ידמע ברה .ידמע קחצי ברה לש ללוכה יכרבא
.לעפמה ךשמהל ןומימ אוצמל וילגר תא תתכמ אוהש

םדוק דומעל הרזח