ןאולע ינדיבא

.קריע ןופצב ,ןאתסידרוכבש הידמעב - 1888 מ"חרת תנשב דלונ
ינדיבא ןועמשו הלוגל
םילשוריב 1981 א"משת תנשב רטפנ


,להומ ,הידמע לש הברכ ןהיכו הידמע ימכח יפמ תוכלהו הרות דמל
."םילשורי ריקי" תוא תא לביק .קדובו טחוש

גיצנכ ,וינפ ילבקמ ןיב ,ןאקות-הראוס רהב שופנל אב לצייפ ךלמהשכ
בתכה ןמ וארק תותדה יגיצנ ראשש דועב ,ינדיבא ברה היה ,םידוהיה
תירבעב ותיילמפ ינבו ךלמה תא ינדיבא ברה ךרב ,םתכרב ירבד תא
הנשמה ךא ,וחור רוקמ ךלמה לעפתה וירבד תא ומייסב .הפ-לעבו
תאז "קמינ" ינדיבא ברה .רבד ןיבמ וניא אוהש ךלמה יפלכ ןעט ךלמל
םניאש ןויכ קריע לש התפש תא םידמול םניא םידוהיה ידליש ךכב
...רפסה יתבב רקבל םיאשר
תא חותפל רפסה יתבל הרומה יתוכלמ וצ אצי םימי עובש רובעכ
.םידוהיה ידלי ינפב םהירעש

םירבוע םהשכ ,םילשוריל ותחפשמ ינבו ינדיבא ברה ולע 1932 תנשב
ברה שגפ םילשוריב .םישדוח השולש ךשמב תונכס תפוצר ךרד
ותיב .הידמעבכ ותגהנה תחת םתוא דכילו בשו ותדע ינב תא ינדיבא
םדא ןיב םולש ןיכשמש וינפל ךלה ומשו החוורל חותפ היה ברה לש
.ותשאל שיא ןיבו ורבחל
ךלשוהש די ןומיר לש ותעיגפמ ינדיבא ברה לצינ (1938) ח"צרת תנשב
םתנוכשב םיקהל ותדע ינב תא ברה ענכיש טקשה ימי עיגהבו ורצחל
,קדוב ,טחוש ,ברכ ברה ןהיכ ותמקה רחאל .םידמעה תדעל תסנכ תיב
.ןשרדו ןזח ,להמ
םירפס השימחו תימרא ןושלב חספ לש הדגה רואל איצוה ינדיבא ברה
,םילשמ 3000 ףוריצב ןהיתורטפהו עובשה תוישרפ לע "םילודגה השעמ"
תולוגס' רפס ינדיבא ברה איצוה ןכ ומכ .תימראב םיריספתו תוישעמ
תטיחש תוכלה רפס תא שדחמ ברה ךרע היוטנה ודיב .'תולרוגו תואופר
יריש ץביק ,הרות ישמוח השימח לע רהוזה תוישעמ תא ץביק ,ינאזרב
תימראל ך"נתה לכ תא םגרתו ןאתסידרוכ ידוהי ידי לע ובתכנש שדוק
.רואל ואצי םרט ולא םירוביח .הידמע ידוהי גהלב תידרוכ
,ןילביר ףסוי 'פורפ ,ףסא החמש 'פורפ ,יבצ ןב קחציכ םש יעודי םירקוח
.ינדיבא ברה לש וירפסב םהירקחמב ורזענ ,בקעי ןב םהרבא ,יאטפ לאפר ר"ד

םדוק דומעל הרזח