בקעי אכבב םכח

.1870-1934 םינשב וכאז ידוהי תליהק לש ישאב םכח
הילאו הברעל קאריע ןופצב ןאתסידרכובש וכאזב 1870 תנשב דלונ
.םיסנ
ידימלת לש םליצב ףפותסהו שדוק ידומילל רסמתה ותונטקמ דוע
.תוכלהבו ך"נתב יקבל השענו םימכח
תותבשב תוליפתה תא ברעה ולוקב לסליסו רוביצ-חילשו ןזח שמיש
תוחילס יטויפ ,תוליפתה לכל םידחוימה ארקמה ימעטב םיגחבו
.תורטפההו
ידוהי תליהק לש "ישאב םכח" םרה ודיקפתל רחבנו רוביצ יכרצב קסע
באכ ןהיכ .תיכרותה הלשממה תדוקפ י"פע הז דיקפתב ןהיכו וכאז
בא רומאכ - אכבב בקעי םכח :םינייד השולש בכרהב ינברה ןידה-תיב
.יולה םרמע ףסוי םכחו ןולע יאתבש םכח ,ןידה-תיב
י"פע ישאב םכחכ ןהכל םישורדה םירושיכה לכ ויה אכבב בקעי םכחל
לעב ,תיללכו תינרות הלכשה לעב היה :תיכרותה הלשממה תדוקפ
;תונוטלשה ינפב הדעה יניינע תא גציי .םינפ תרדהו תובוט תודימ
בתכתה ;לארשי-ץראמ םיחילשלו םידבכנל ,םיחרואל םינפ תלבק ךרע
ךרע .ותליהק ינבל עוויס שקיבו לארשי-ץראב ימואלה דעווה םע
חראו םהיגחב םירצונהו םימלסומה ריעה ידבכנ לצא ןיסומינ ירוקיב
.תדה יניינע לע חקיפ ;םיידוהיה םיגחב םתוא
םייסש רחאל ,וכאז ריעה לשומ ידרשמב 1934 רטפנ אכבב בקעי םכח
ןידבאד לע לבחו דעל ךורב ורכז יהי .ותדע ינב לש םניינעב השק ןויד
.ןיחכתשמ אלו


םדוק דומעל הרזח