קחצי ישארב

 

ישארב רפכב 1923 ב דלונ
ישארב םוחנו רתסאל
,שש ליגב ץראל הלע
ה"נשת ולסכ 'דכ ,םינש 71 ול תאלמ םויב רטפנ

ךמסוהו 'ברה זכרמ'ו 'ףסוי תרופ' תובישיב דמלש ישארב ברה
רביחש אוה ,לאיזוע ריאמ ברה ןויצל ןושארה ידי לע תונברל
.תותבשבו םיגחב תסנכה יתבב תרמאנה ל"הצ ילייחל 'ךרבש ימ' תא

,לארה תביטחב יאטוחלאו רשקכ תרישו סייגתה רורחשה תמחלמב
.ל"ז ןיבר קחצי לש ודוקיפב
הרותב קסע אוה .1948 ב ןהיכ 'בקעי הנחמ' תנוכשב הנוכש ברכ
.ך"נתה דומילב קימעה םגו ,ךירדהו שרד ,ךניח ,דמיל :המשל
םוקמבו ,םילשוריב ך"נתה ןודיחב ןושאר םוקמב הכז 1969 ב
.יצראה ך"נתה ןודיחב ישילשה
םילשוריב םגו הינתנב הסנכה סמב ישארב ברה דבע ותסנרפל
. 1959 תנשב הילא בששכ
ידוהי לש יתד ינחורה זכרמה תא ידמע קחצי ברה םע דסיי 1973ב
.ןאתסידרוכ

םדוק דומעל הרזח