(Zakho) וכאז

יכרותה לובגהמ מ"ק 8-כ קחרמב קאריע ןופצב רובח רהנ קמעב תנכוש וכאז ריעה
.ירוסה לובגהמ מ"ק 30-כו
עבורה ,םלוכמ לודגה היהש ,ימלסומה עבורה :םיעבור השולשל תקלוחמ התיה ריעה
ןופצב םילצפתמה,רובחה רהנ ילבוי ינש םיצוח ריעה תא .ידוהיה עבורהו ,ירצונה
ול ברעממ ינשה גלפהו ידוהיה עבורה חרזמב םרוז דחאה גלפה .ריעה חרזמ
עבורה ןכש וילעו יא רצונ םהיניבש ךכ ,בחר דחא רהנל ריעה םורדב בוש םירבחתמו
תנשב הנבנש ,ריעה חרזמב ,ןשיה רשגה :ריעה יעבור תא ורבח םירשג השולש .ידוהיה
אגא דמחמ ש"ע ,שדחה רשגהו 1905 תנשב הנבנש ,ריעה ברעמב ,ינודעס רשג ,1885
רשגה אצמנ מ"ק ינשכ לש קחרמב ריעה ןופצב .1935 תנשב הנבנש ,ריעה םורדב
."אוור ארשג" וכאז ידוהי יפב הנוכמה ,לודגה
.רטמ 2000 הבוגל "דיבא לביג" םינבלה םירהה םיאשנתמ קמעל םורדמ
ידוהיה עבורה
,ראודה :ויה ידוהיה עבורל ןופצמ .תורהנה ינש ןיבש יאה לע היה ידוהיה עבורה
.םידוהיה יתב ויה תורהנה תפשל דעו קושה ןמ .קושהו רפס-תיב ,לשומה תיב ,הרטשמה
תוחפשמה תחא םש לע הארקנ הנוכש לכו תונוכש 19-ל קלוחמ היה ידוהיה עבורה
םייתמוק דח ויה םבורב םיתבה .תורצ תואטמיס ויה םיתבה ןיב .הנוכשב תועודיה
.הבחר רצח התיה תיב לכל טעמכו
רהנה
ףרוחה ישדוחב .םילולצו םייקנ םימ וב ומרזו םירטמ 10 ל 5 ןיב היה רהנה לש ובחור
,תודוספר תטשהל שמיש רהנה .ופוח לעש םיתב םיתעל ףיצהו ויתודג לע הלע רהנה
.הסיבכל ,הצחרל ,היתשל ,גידל
תות ץע היה ול ךומסבו וסאק לש "הנאכי'צ" התה-תיב ןכש ינודעס רשגל תחתמ
.םייסיסעו םימודא םיתות ופטקו וילע וספיט ריעה ידלי לכ ביבאבש ,"וכילע סות" קנע
ידכ םיריחמ תיילעל וניתמהש םיצע ונסחא םיצעה ירחוס רהנה ףוח לע התה-תיב ירחא
.הסיבכו גיד ,הצחרל דעוימ היהש רהנ ףוח עטק ערתשה ךשמהב .םקוושל
ןהידכ תא אלמלו סבכל ידכ רהנה לש ופוח לע ריעה תושנ תושגפנ ויה ישימח ימיב
.אד לעו אה לע תוחחושמ ויהו יתרבח שגפמ היה הז .םימב
תא ףרשו םילודג סרח ידכ רצייש ירצונ רדכ "ומדא" לש ותיב םג היה רהנה ףוח לע
התיה רהנה ףוח לע ומדא לש ותיב דיל ."ומדא רוכ" ומש לע ארקנש רוכב רמיחה
.הטיח הב וסרגש ,"הראדמ" הלודג ןבא תסרגמ
שרגמ ,תלייטכ שמיש בחרו ךורא היהש ,"איתכ ארווכ" רהנה ףוח לש ןותחתה קלחה
.הדעה ינב לכל םייתרבח םישגפמו םידוקיר תבחרו םידליל םיקחשמ
תסנכה-יתב
3000 דע ליכהש ,"אסבר אתשנכ" םהיניבש לודגה - תסנכ-יתב ינש ויה וכאזב
םגדב 1922 תנשב הנבנ "שרדמ" ינשה תסנכה תיב .דאמ קיתע היה ,םיללפתמ
לכבכ ,וכאזב תסנכה-יתב .םיללפתמ 1000 ליכהו רתוי ןטק ךא לודגה תסנכה-תיב
םיינבר ןיד יתבו הרות-דומלתל שרדמ יתב ,הליפת יתבכ ושמיש ,לארשי תוליהק
.תונוממו תושיא ינידב וקספו ונדש
הליהקה דעו
םע ונמנש ריעה יבוט העבשמ בכרומ היה ,רוביצה י"ע רחבנש ,וכאזב הליהקה דעו
,ישאב-םכח תריחב :ללוכ הליהקה יניינעב לפיט הליהקה דעו .תוסחוימ תוחפשמ
.םידבוכמ םיחרוא חוראו םינפ-תלבקב תופתתשה ,ינבר ןיד-תיב תריחב

וכאז ידוהי תודלות

תרוסמה יפ-לעו ןאתסידרוכ תודהי ללכ לש הירוטסיהל המודב
ןברוח ינפל ןאכל ולגוהש םיטבשה תרשעמ אוה וכאז ידוהי לש םאצומ תחוורה
לע הלע וכאז ריעבש רהנה הנש 450 כ ינפלש תרפסמ הדגאה ,ןושארה שדקמה-תיב
.הביבסב תורייעהו םירפכה לא ודדנו הושטנ ריעה יבשות .ריעה תא ףיצהו ויתודג
ןידמש תחפשמ ינב .הברחש וכאז ריעה םוקמב רעי חמצ םייתניבו תובר םינש ורבע
הלע אל רבדה ךא שדחמ וכאז ריעה תא תונבל וסינ - תדבוכמ תיברע החפשמ - אגא
יהיו וכאז תא תונבל רמוא ורמג החפשמה ינב .טטומתה הנבנש תיב לכש םושמ ,םדיב
םידוהי וכאז ריעב ורג רבעבש םהל ורפס הלאו םתדע ינקז תא ולאשו ורקח םה .המ
תא תונבל ידכ .ריעה לע תצבור הללק ,הנברוח רחאל ריעה תא םידוהיה ובזעשמו
וכלה אגא ןידמש תחפשמ ינב .הב ררוגתהל םידוהי איבהל ךרוצ היהי שדחמ וכאז
.וכאזב ררוגתהל אובל תחא תידוהי החפשמ וענכשו ,היכרות םוחתב הבורק הרייעל
עקרק תונפל ידכ רעיהמ םיצע תרכ דחא םויבו ןוסח םדא היה תידוהיה חפשמה שאר
-יצע תרכ שיאה םוי לכב .טטומתה אל הנבש תיבה םלוכ תעתפהל הנהו ותיב תיינבל
ישנא .שדחמ וכאז ריעה התנבנ ךכו רעיה לכ תרכנש דע תיב דועו תיב דוע ונבו רעי
םשו תורעיה שיא רמולכ "הקילחד" והוניכו שיאה לש וחוכ תמצועמ ולעפתה םוקמה
לש ותיבב .םויה דע היאצאצו החפשמה התוא לש החפשמ םשל ,ןמזה תצורמב ,היה הז
היה הז עזג .תרכנש הבע ץע עזג ,תרכזמל ,ראשוה רעיה תא תרכש החפשמה שאר
.1950 תנשב לארשיל הלעש דע הקילחד לאומש לש ותיבב

.ט"יה האמה ןמ ונילא ועיגה וכאזב תידוהי הליהק לש המויק לע תונושארה תועידיה
600 הב אצמש ויתועסמ רפסב בתוכ ,1827 תנשב וכאזב רקיבש ,ללה-תיבד דוד יבר
קסע לודגה םקלחו ,ברה םהינקמ ללגב ,םילודג םירישע םקלח ,תוידוהי תוחפשמ
דחא תסנכ תיב םהל שי .תורחא תויונמואו םיפרוצ ,םיגרוא :ןוגכ תוינומואו תוכאלמב
הלאל םימוד םהיתונותח יסכטו םהיגהנמ .רהנה די-לע אצמנ אוהו לודגו קיתע
.םיטבשה תרשע יאצאצ קפס אלל םהש קיסמ אוה ןכלו הירוטסהה ירפסב םיראותמה
וויהו לארשי-ץראל וכאזמ תולעל ולחה םידדוב םידוהי הרשע-עשתה האמה עצמאמ
העייסש םילשוריבו לארשי-ץראב תידרוכה הדעה לש התושבגתהל בושח ןיערג
.יטירבה טדנמה תפוקתב וכאזמ הלודגה היילעה תטילקב
ח"יכ תרבח ח"וד י"פע וכאזב ויה 1914-1918 הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב
.םידוהי 2400
דוע אל .הקזח הפונת תלבקמ ןאתסידרוכמ היילעה ,הנשוארה םלועה תמחלמ םותב
יקוח הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש םינשב .תוצובקב היילע אלא םידדוב לש היילע
םצמוצמ רפסמ קר וקנעוהו היילעה תוסכמ תא וליבגה יטירבה טדנמה תפוקתב הילעה
תונגראתמ ןכלו הרושמב םיטקיפירסל הכוז וכאז ידוהי תליהק .םיטקיפיטרס לש
שגפמב תנכושה,וכאזו תילגיל יתלב היילעב לארשי-ץראל תולעל תוחפשמ לש תוצובק
םילוע תחרבהל ילאידיא םוקמ תויהל תכפוה הירוס היכרות ,קאריע תולובג
תויפונכמ הנורחאל ולבס וכאז ידוהי .לארשי-ץראל ןונבלו הירוס ךרד ןאתסידרוכמ
ידי-לע ואכודש םידיחי לש תויולכנתהו םידדוש
ריעב הטלשש ,םידוהיה תדהואו הרישע תידרוכ החפשמ - אגא-ןידמש תחפשמ
שאר היהש ,אגא י'גח ,החפשמה שאר קב םזאה ודמע םנימיל .המר דיב התביביסבו
ריחמ םהל םלשל וצלאנ םידוהיה .הרטשמה שאר ןיעמ היהש ,אגא םירכ לודבעו ריעה
סרמ שדוח ב"פרת רדאב ב"יב .םידדושה תויפונכ ינפמ םתנגהב תוכזל תנמ-לע רקי
ובו ןודנולב תינויצה תורדתסהל בתכמ םיחלוש וכאז ידוהי תליהק יגיהנמ 1922
תתל םישקבמו הליהקה ינב םיאצמנ הב תיטילופהו תילכלכה הקוצמה תא םיראתמ
,יצילמ ןונגסב בותכ בתכמה .לארשי-ץראל תולעל םהל עייסלו תיפסכ הכימת םהל
ברה היהש ןקז םימחר איחי םכח םותח תרגאה לע ,םינבר לש םהיתורגאב גוהנכ
תיב םתוח תאשונ תרגאהו הדעה ידבכנמ 23 דועו הליהקה לש ישאב םכחהו ישארה
.וכאז לש ינברה ןידה

הדמעמב ועגפ המחלמה ןמזב היהש בערהו הנושארה םלועה תמחלמ תוערואמ
עויסה תורוקמ תריגסלו םהיסכנמ הליהקה ירישע תדיריל ומרגו וכאז לש ילכלכה
תויהל וכפה הליהקה ינבו דאמ השקכ בתכמב ראותמ וכאז ידוהי לש םבצמ .םיקקזנל
תגהנה .םיכרדב חצרו דושל םינותנ ויהש ,םילכורו םירלדנס ,םילבס ,םיצע יבטוח
ידכ ,בותכו אורקו ינרדומ ךוניח םהינב תא דמלל וליכשה אלש לע םג תלבוק הליהקה
-לא ילע דישאר לש יצאנ ורפה ןוטלשה תפוקתב .םיטירבה ןוטלש ירדסב בלתשהל
בקע הלטבתנש הריזג ,תולודג תויומכב בהז ףוסאל וכאז ידוהי לע רזגנ ינאליכ
ילע דישאר .הרצקה הכפהמה תפוקתב השק עוזעז ורבע וכאז ידוהי .רטשמה תליפנ
.1941 יאמ ףוסב םיטירבה ידי לע סבוהש רחאל דאדגבמ חרב
וכאזל ועיגה 1941 ינויל 1-2 ב דאדגב ידוהיב ךרענש "דוהרפ" םורגופה תובקעב
תנשב עיגהש יקיווש קחצי ;1942 תנשב עיגהש ןמטוג הירמש :םיינויצ תרתחמ-יחילש
הנגה ןגראל םהילע הלטוהו 1945 תנשב וכאזל עיגהש ברהב-ץיבוניבר עשוהי ,1944
םיחילשה לארשי-ץראל םידוהי תחרבהב .לארשי-ץראל היילעו תירבע דומיל ,תימוקמ
;התח הילאו איטע המלש מלסב ועייתסה
שולש םהבו לארשי-ץראל ושלפ ברע תואבצ לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה תובקעב
יקאריעה טנמלרפה ,יאבצ רטשמ לע הזירכה קאריע תלשממ . תויקאריע תוביטח
תינומה החירב הלחה .תופידרל ופשחנ קאריע ידוהיו ילילפ עשפכ תונויצ לע זירכה
תלכלכב היתותוא תא הנתנ תינומהה החירבה רצק ןמז ךותו קאריעמ םידוהי לש
1950 סראמב 9 ב קאריע תלשממ הקקוח תינומהה החירבה םע דדומתהל ידכו הנידמה
.ותוניתנ לע רתויש יאנתב ,הנידמה תא בוזעל ךכב הצריש ידוהי לכל רשפאמה קוח
תסנכה-תיבב .םיריעצה תא רקיעב "הקילדהו" העתפהב וכאזל האב היילעה תרושב
אל םימלסומה .םשוכר תריכמב ולחה הליהקה ינבו היילעל המשרהה העצבתה לודגה
.םיסכנה לש םכרע תדיריל וניתמהו תונקל ורהימ
,תוחפשמ 315 כ התנמ וכאז ידוהי תיסולכוא 1950-1951 םינשב לארשיל היילעה ינפל
.שפנ 1800 כ םהש ,םיתב240 ב וררוגתהש
הנושארה הצובקב :םילג העבראב העצבתה ,"הימחנו ארזע" עצבמב ,וכאזמ היילעה
תא רוכמל ידכ ןמזל וקקזנ אלש םילבגומ םיעצמא ילעב ויה םבורו שפנ םיעבשכ ויה
גח ינפל האצי הינשה הצובקה .1950 רבוטקואב 20 ב וכאז תא אצי וז הצובק .םהיסכנ
1951 יאמב 9 ב האצי הנורחאה הצובקהו 1951 לירפאב חספה

 

 

:תוליהקה

םדוק דומעל הרזח