(Betanure) ירונתיב

 

רונת היה ידוהי תיב לכבש םושמ הל ןתינ ירונתיב םשה .תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.היפא
יבשות יפב תארקנ וז הרעמ .איבנה והילא הב בשי םינפלש הרעמ תאצמנ רפכה דיל
ויה ירונת-יבבשכ .תובר םינש ינפלש :תרפסמ הדגאה ."הילא דייס תתשנכ" םוקמה
םילעופה .לודג תסנכ-תיב םיקהל הדעה התצר ,תוידוהי הוחפשמ תואמ הנומשכ
ושעש הדובעל רכז ואצמ אל ,רקבב תרחמל ןיינבל ואבשכ םלואו היינבב וליחתה
ןוויכמ .הרעמל ךומסב רחא םוקמל הנבנש ריקה תא ריבעה והילא .םדוקה םויב
םלואו ,תסנכה-תיב תא םש תונבל ריעה ידבכנ וצר אל ,ריעל ץוחמ תאצמנ הרעמהש
הליל .הרעמה דיל רבעוה ןיינבהש רקבב תרחמל אצמנ ,הדובעב וליחתהש םעפ לכב
עידוהלל וילע הויצו אדידוכ והילא םשב ידוהי לש ומולחב איבנה והילא עיפוה דחא
.הרעמה דיל תסנכה-תיב תא תונבל שיש הליהקה יסנרפל
תנשבו כוהודל ורבעש תוידוהי תוחפשמ 20 ירונתיבב ואצמנ (1937) ז"צרת תנשב
.לארשיל ולע 1951

:תוליהקה

םדוק דומעל הרזח