(Challa) אל'צ

 

ןאתסידרוכ םוחתב התיה ריעה רבעב .ןאריא לובג לע , תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
.היכרותל החפוס 1925 תנשבו זודנוור לבחב תיקאריעה
תא ינולישה היחא 'ר לש ודכנ בקעי םכח יפמ עמש יכ רפסמ ינדיבא ןאולע ברה
םייתאמ וחקל לאומש ורבחו ינוליש היחא ר"ב חישמ 1898 ח"נרת תנשב" :הזה רופיסה
תונקל ידכ ,אל'צ ריעמ םימי העברא ךלהמ ,גרמלו'ג ריעל וכלהו םייכרות בהז תוריל
תחורא לוכאל ובשיו אבאז רהנ לעש רשגל ועיגה םה םימי השולש רובעכ .הרוחס םש
.םתא דחי לוכאל ובשיו םהילא וברקתהש םילאעמשי השולש קוחרמ ואר םה .םיירהצ
רשאלכ תא וחקל םה .םהינש תא גרהו ותרוגח תחתמ חדקא םהמ דחא איצוה םואתפ
גורהה יבא ,היחא 'ר תאז עמש רשאכ .רהנה ימל םוקרזו םהידגב תא וטשפ ,םהל
.ואצמנ אלו -- םהיתויווג תא שפחל ידכ םוקמ ותואל ךלהו םישנא דוע ותא חקל ,ןושארה
םימב רשגה תחת ריינה תא קרזו ריינ לע םירבד הזיא ל"נה היחא 'ר בתכ הדגאה יפל
לע ריינה דמע םשו םיעלסה יקיקנל עיגהש דע וירחא אוהו םימה ינפ לע ךלה ריינהו
ורשקת והשמ שי הפ ;ומע רשא םישנאל רמא זא .םימה ןורדמב בבותסמו םימה ינפ
ןיב םילבחב ותוא ורשק .ןכ ול ושעו .האראו םימה קמועב דרא ינאו םילבחב יתוא
אל ינשהו ,םשמ ונב תא איצוה תוקד יתש ירחא .םילבחה ישאר תא קזוחב ושפתו ויפתכ
."התיבה ורזחו םימי הרשע ךרעב רהנה ןמ קוחר רבק םש ול ושעו ותפוג תא ואצמ

תואלקחבו רחסמב ,הגיראה תכאלמב וקסעש ,םידוהי 30 כ אל'צב ובשי 1933 תנשב
.לארשיל םלוכ ולע 1951 תנשבו

:תוליהקה


םדוק דומעל הרזח