(Karkuk) כוכרכ

.ןאריא םע לובגל ךומס קאריע חרזמב תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
זכרמ התיה רשאכ ,דכא ךלמ ןו'גרס לש ויתובותכב תרכזנו הקיתע ריע איה כוכרכ
.םינש 100 הב וטלשו ס"הנפל 22 ה האמב דכאלו רמושל ושלפש םיתוגה ץראל בושח
רפסב תרכזנו רושא תכלממ לש הינשה הריבה התיהש ,"חלכ" איה כוכרכ תרוסמה יפל
ריע תבחר תאו הונינ תא ןביו רושא אצי איהה ץראה ןמ" : א"י קוספ 'ד קרפ תישארב
.ותכלממל הפרוצו לבב ךלמ יברומח ידי-לע השבכנ ס"הנפל 18 ה האמה ףוסב"חלכ תא
.לבבל םיטבשה תרשע םע הלגוהש ,ןימינב טבשמ כוכרכ ידוהי לש םאצומ תרוסמה יפל
,ינימי שיא שיק ןב יעמש ןב ריאי ןב היה רתסא תליגממ הכלמה רתסא לש הדוד יכדרמ
.ןימינב טבשמ רמולכ
םקלחו ןאתסידרוכל וחרב םיבר םידוהי 1400 תנשב דאדגב תא שבכ גנל רומית רשאכ
.כוכרכ ידוהי יפב ידאדגבה יוגיהה ןאכמו כוכרכל ועיגה
וחלשנ הינבמ הברהו לצומ זוחמב הללכנ כוכרכ ריעה םינמ'תועה ןוטלש ימיב
.םייאמדקאו םייאבצ רפס-יתבב דומלל לובנטסיאל
.תואלקחבו תוריעז תוכאלמב ,רחסמב וקסע כוכרכ ידוהי בור
'ר יאצאצמ) ינאזרב איחי ברה דמע השארבש תידוהי הליהק כוכרכב התיה ז"יה האמב
רוד רחא רוד וירחא וינב ומקו קדצ-הרומו בר ןאכ שמש אוה .(לצוממ ינודא לאומש
.ב"סרת תנש דע םינזחו םינייד המהו
םידוהי תוחפשמ םייתאמכ ,(1827) ז"פקת תנשב ,הב אצמ ללה תיבד דוד 'ר עסונה
.תסנכ-תיב םהלו
וקסעו תויונח המכב וקיזחהש םידוהי ,(1845) ה"רת תנשב ,ןאכ אצמ ןרטש עסונה
.לאקזחי םכח אוה םהלש ישארה ברהש ןייצמו רחסמב
רהה שאר לע היצח היונב ריעהש ןייצמ (1848) ח"רת תנשב ןאכ רקיבש ,ינשה ןימינב
.רחסמה להנתמ תיתחתה ריעב .רהה תיתחתבש רושימה ךרואל ערתשמ ינשה היצחו
.תיתחתה ריעב םיררוגתמ םידוהיה
םש לע ,תונבל דחאו םינבל דחא ,כוכרכב רפס-יתב ינש ח"יכ תרבח החתפ 1906 תנשב
.דאדגבמ ירודכ רזעילא רס ,םיפסכה םרות
םיטירבה ןוטלש תפוקתבו לדג כוכרכב םידוהיה רפסמ הנושארה םלועה תמחלמ רחאל
-תיבב גוצייל וכז ףא כוכרכ ידוהי .תידוהיה הנוכשב רפס-תיב ריעב חתפנ קאריעב
.יקאריעה םירחבנה
3000 כ וז ריעב םידוהיה רפסמ" :בתכ (1942) ב"שת תנשב םש רקבש ירבע לעופ
ינפ לעש רשגל רבעמ ,קיתעה הקלחב םיזכורמ םהו שפנ 25000 תב היסולכוא ךותמ
ףא ,םידוהיה עבורב םיררוש ןויקנ-יאו תופיפצ ,ףרוחב ויתודג לע רבועו ץיקב שבי לחנ
םיעינצמו ץוח יפלכ םמצע םימצמצמ םה םינכשה דחפמ ךא ,םידימא םג םכותב שי יכ
בבוסל ולדח תונורחאה םינשב .הכאלמ ילעבו םילכור םהמו רחסמב רכנ םמוקמ .תכל
לכ יללושמל ויהו ירקיעה םתסנרפ רוקמ םתסנ ךכ-ידי-לע .םינכשה דחפמ םירפכב
דרמ ימיב …טלושה דוסיה ויהש .ידרוכהו ילבבה - תודוסי ינשמ תבכרומ הדעה .דמעמ
תאצל וזעה אלו םהלש עבורב םירוגס ,םידחא תועובש ךשמב ,םידוהיה ויה ילע דישר
רחא ונשפחו ,יטירבה אבצה ידמ ישובל םירבע םילעופ תצובק ,כוכרכל ונאוב .םמוחתמ
םילייח םהש "םילשורי ירוחב" הארמל םוצע םשור השע - םוקמה ידוהי םע רשק
ואלמתנ ,םהיחאל םישחכתמ םניאו הרותה ןושלב םירבדמ תאז םעו רבד לכל םייטירב
הירזע ,היננח ,לאינד :םיקידצ לש םירבק שי כוכרכב ."לארשי ןמלא אל :קופס לש שגר
.םיקידצה תורבק לע םיחטתשמו לגרל םילוע ויה םידוהיה תועובשה גחבו
,דאדגב ירחא יעיברה םוקמל םייקאריעה תונוטלשה יניעב בשחנ כוכרכב ידוהיה בושיה
םתילע דע ,ןורחאה ןמזה דע יקאריעה טנמלרפב בשי כוכרכ ידוהימ גיצנ .לצומו הרצב
לגרל ולע ןאתסידרוכ ידוהי םיגחבו הירזעו היננח ,לאינד :םירובק כוכרכב .לארשיל
.םירבקה לע חטתשהל
תנשב לארשיל ולע םלוכו תוידוהי תוחפשמ 300 כ כוכרכב ואצמנ 1947 ז"שת תנשב
.1951

:תוליהקה

םדוק דומעל הרזח