(Qamishli) ילשימק

ריעה לומ ,היכרות לובגב הירוס חרזמ-ןופצב תנכושה ,תירוסה ןאתסידרוכב ריע
.תיכרותה ןיביצנ
הירוס ןופצ .הירוסב טולשל טדנמ ולביק םיתפרצה הנושארה םלועה תמחלמ םותב
ונב םיתפרצה 1924 תנשב .הירוסל וחפוסו היכרות חטשמ וחקלנ הריז'ג-לא רבדמו
תומדאה .רוזיאב בשייתהלו אובל םישנא יפלא ודדועו אבצ תונחמ הירוס חרזמ ןופצב
וליטהש תולבגהה ללגב .תונח וא תיב הז םוקמב םיקיש יאנתב שרוד לכל םניח ונתינ
םיבר םידוהי ורבע ,םידוהי ויה םבורש קבט ירחוס לע דוחייבו ,רחסמה לע םיכרותה
10.000 ל עיגה היבשות רפסמ רצק ןמז ךותש ילשימק הדסונ ךכו ילשימקל ןיביצנמ
.שפנ
חרזממ קאריעל םיכרד תמוצ התוויה איה .הביבסה לכל זכרמ השמש ילשימק
,תוחרבהב וקסעו הלבגה לכ אלל ןאכ וענ םיאודבהו םידרוכה .ןופצמ היכרותלו
.חצרו דוש השעמב
:םידוהיו םירצונ ,םימלסומ ,תותד שולשל וקלחתה ילשימק יבשות
,םיעטמ דוביעב וקסע ,תידרוכ ןושלב ורביד ,םייררה םידרוכ ויה םבורב םימלסומה
תא .םיבורח שבדו םישבוימ תוריפ דוביעב ,לושיבלו םומיחל ,םחפל םיצע תתירכ
םירחוס ויה םירחא .הלענהו השבלה ירבד םש ונק הרומתבו ןיביצנ ריעב ורכמ םתרצות
.תיכרותו תיברע ,תידרוכ ורביד םה .היצנגילטניא ישנאו
םידרוכה וקסעש יפכ םילודיגה םתואב וקסע םה .םייררה םידרוכ ויה םבורב ,םירצונה
.ריעז רחסמו תופרוצב קסע םהמ קלח .םייררהה םימלסומה
םה .תלוכמ ירבדו םידב תויונח ויה םבורל .תולכורבו רחסמב ,הכאלמב וקסע םידוהיה
םיידוהי םייח תרגסמ לע ורמש ,םיבשותה רתימ םילדבנ םייח-יסופד םמצעל ורצי
.דחוימ ידוהי וטיג רצונ ךכ .ינשה לא דחא ורבוחש םיתב םמצעל ונבו םייתרוסמ
שמיש רשא לודג יזכרמ תסנכ -תיב םמצעל ונב .תחא החפשמ ןיעכ התייה הליהקה
יתבל םהינב תא וחלש אל םה .הרות-דומלתל םגו םייתרבח םישגפמל ,ינחור זכרמ
רובידה תפש .םיינוליח רפס יתבב ןיינע ואצמ אל םירוהה יכ ,םיירצונו םיימלסומ רפס
םכח ,יכדרמ קחצי םכח :תד-ימכח המכ ודמע הליהקה שארב .תיברעו תיכרות התייה
ןזח ,להומ ,טחושכ שמישש ךורב םכח .יושמ םלעומ ישאב -םכחהו ומיהרב םיסינ
קאריעמ םידוהי תרבעהב הברה עייסו םיברעה יניעב םג דבוכמ היה אוה .גיהנמו
.(בלח) אבוצ-םרא ינבר לא ונפ םה הכלה יניינעב .לארשיל
ילכלכה םבצמ .וגשגש םיקסעה .הלדגו הכלה תידוהיה הליהקה םישולשה תונש ירחא
םרחסמ לגרל .שפנ 3,000-ל עיגה םרפסמ .תויחרזאה תויוכזה לכמ ונהנו רפתשה
,רמצ :הלא םירעל ואציי םה .דועו תוריב ,קשמד ,הרצב ,דאדגבל תובורק םיתיעל ועסנ
אובייב וקסעו ורשעתה םיבר םידוהי .דועו זרוא ,האובת ,םימלוג תורוע ,תוניבג
ידוהי ןיבו תודאגירבה ילייח ןיב רשק רצונ היינשה םלועה תמחלמ ןמזב .אוצייו
,ינאליכלא ילע דישר דרמ ןמזב .לארשי-ץראל ולע םיבר םיריעצ םתעפשהב .ילשימק
תחרבהב וקסע םידוהי המכ .המיאתמ הרזע ולביקו ןאכל וחרב קאריע ידוהימ םיבר
הנוכמ היהש ל"ז ךורב השנמו השמ ףסוי ,הבש 'גרפ םהיניב ,לארשיל קאריעמ םיריעצ
."רבדמה לש ידוהיה ךלמה"
הליהקה לש הבצמ ,רבמבונב 29 םויב לארשי תנידמ תמקה לע טילחה מ"ואש םוימ
לכמ ורטופ .תונוטלשה דודיעב המרוח דע ופדרנ םידוהיה .ער היהנו ךלה תידוהיה
םיתיעל םהילע לפנתה עורפ ףוספסא .םתסנרפ תורוקממ ולשונו תויתלשממה תורשמה
הנממ ונהנ םידוהיהש הכימתה .םשוכרו םהיתויונח תא דדשו םהיתב תא זזב ,תובורק
.םידגובכ םימלסומה יניעב וארנ וללה יכ ,רתוי הרזע אל םידרוכהו םיכיישה דצמ רבעב
ירוקיב רקבלמ וליפא םהמ ענמנ .עונלוק יתבבו םיירוביצה םינגב רקבל םהל היה רוסא
-יתבל תוכלשומ ויה םישנ םג .רחא ידוהי םע חחושל ידוהיל היה רוסא בוחרב .החפשמ
ופטחנ תוידוהי תוריעצ .להקה יניעל האקלהל תסנכה-תיבל תואבומ ויה ןכ -ירחאו אלכ
.ןלרוגב הלע המ עדונ אלו
ורבג "םימיה תשש תמחלמ" ץורפב ,שפנ 800 דע דרי םש םידוהיה רפסמ 1963 תנשב
5 העשב םוי לכב בצייתהל םיבייח ויה םלוכ .שפנ 150 דע דרי םרפסמו תופידרה
תסנכה-תיב תא כ"חא ומירחה תונוטלשה .תיתרטשמ תרוקיב םשל תסנכה-תיבב צ"החא
תואובת ןסחמו תומהבל הוורואל והוכפהו "הרות דומלת"כ םג שמיש רשא םידוהיה לש
.םיאניתשלפה םיטילפה תבוטל ומרחוה םידוהי לש תומדאו םיתב ,תויונח .אבצה שומישל
הליהקה .םמויקל םהידיב וראשנ רשא םירתונה םיסכנה תא רוכמל םידוהיה לע רסאנ
תאמ תיפסכ הרזע םהל העיגה תובר תוינפ ירחא .תונוש תולחמו בער תפרחמ הלבס
תא ובזע םיבר .ב"הראב ררוגתהו הירוסמ ואצומש ,ל"ז םולש קחצי םסרופמה ןבדנה
.לארשיל ולעו ילשימאק

:תוליהקה

םדוק דומעל הרזח