(Sondor) רודנוס

ותוא הצח בזכא לחנו והובבס םימ-ילחנו תונייעמ ,םירה ילגרל ןכשש יאלקח רפכ
,םיצעמ רשג היה הז לחנ לע .זע םרזב ומרזש םימשג ימ אלמתמ היה ףרוחבו וכרואל
ןתיא ילחנ ויה ,רפכל ץוחמ ויהש ,םירחא םילחנ ינש .רפכה יקלח ינש תא רביחש
דחאל .םימרכו םיסדרפ ויה םילחנה ידצ ינשמ .הנשה תומי לכ ךשמב םימ םהב ומרזש
.הב וצחרתה רפכה יבשותש םימ תכירב התיה ותיתחתבש םימ לפמ היה וללה םילחנה
דומלתל שרדמ-תיבכ םג שמישש תסנכ-תיב ןכש המר העבג לע ,רפכה לש ורובטב
תכאלמב םג וקסעו תואלקחמ רקיעב וסנרפתה רודנוס ידוהי .רפכה ידליל הרות
.תי'גנמרוכ-תידרוכ ורבד םידרוכה םעו תיברע םמצע ןיבל םניב ורבידו הגיראהו הגירסה
וקוושו םיקומיצ םג ושע םהמש ,םיבנעו תוריפ ובינהש םיסדרפו םימרכ ויה רפכב
.הביבסבש םירעב
םיבשוי ויהו הז לצא הז ןיסומינ ירוקיב םיכרוע ויה רודנוס ידוהי םיגחבו תותבשב
.םידקורו םירש םיחמש ויה קראב םביל בוטבו תואתשמב
הליהקה לש הברכ שמיש 1870 תנשב דלונש ,הדוהי ןב רזעילא ןב השמ ןב יכדרמ םכח
םע םיקודה םירשק רשק השמ .רפכה רתכומכ ןהיכ ,1890 תנשב דלונש ,השמ ונבו
תלשממ תרזעל םיקוקז ויהש ,דחאכ םייוגלו םידוהיל תובר עייסו קאריע תונוטלש
רודנוסל םידוהי איבה השמ .רזע אוה םידרוכה םיאגאלו םיכישל וליפא .קאריע
ידוהי לכל רוזעל ןוצרה ךותמ קר ,תיפסכ הרומת לכ אלל םהל רזעו םירחא םירפכמ
.רודנוסל רובעל הצרש
םיבוט ויה רודנוסב םידוהיה ייח ,קאריעב םירחא םידוהי םירפכב םייחל האוושהב
וחתפתה .םיחמשו םידקור םירש ,וידחי םיפסאתמ ויה רפכה יבשות לכ תותבשב .ידמל
לש ונוטלש ןמזב ,1943 תנשבו םינכשה םידרוכה ןיבל רודנוס ידוהי ןיב תודידי ירשק
ךא ,קאריע יבחר לכב םידוהיב תוערפ ושע םידרוכה ,ויתוארומו ינאליכלא ילע דישר
.רמשמ לכמ םהילע ורמשו םידוהיה לע ונגה רודנוסל םינכשה םידרוכה
.לארשיל ולע םלוכו שפנ 500 כ םהש תוחפשמ 100 כ רודנוסב ויה 1951 תנשב

:תוליהקה

םדוק דומעל הרזח