(Urmia-Rizaiyeh) היאזיר-הימרוא

.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו ,ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש ,הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב .תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה ט"יה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
."ןיר'גהמ תלחמ" - "םירגהמה תנוכש" םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
,אפורה השמ אוה "לודגה השמ אלומ" ש"ע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4 ריעב ויה
.הללאדבע ךיש םסרופמה ידוהיה אפורה לש ויבא
הימרואב ויה תינאריאה ןאתסידרוכ ידוהי תוליהק דעו ר"וי היהש ,ינמח םולש ירבדל
םינשב ולע 1951, 600 תנשב לארשיל ולע םהמ 1000 ש ,םידוהי 2000 כ 1948 תנשב
.ןאריאב תורחא םירעל ורגיה רתיהו 1957-1960
,םילשורי ,ןולוח :ב םויכ םיררוגתמ "ןדידשנ" תכל םיכייתשמה הימרוא ידוהי
המידק ,הוקת-חתפ הנח-סדרפ ,הגונ ,ופי - ביבא-לת

:תוליהקה

םדוק דומעל הרזח